کمک پایدارکننده حرارتی

کمک پایدارکننده حرارتی Thermal stabilization aid