کنفرانس بسته بندی های نوین پلیمری

گزارش تصویری اولین کنفرانس فناوری‌های نوین در بسته بندی‌های پلیمری – ایران‌ پلی پک ۱۳۹۵

اولین کنفرانس فناوری های نوین در بسته بندی های پلیمری

اولین کنفرانس فناوری های نوین در بسته‌بندی‌های پلیمری – ایران پلی پک 1395