اصلاح کننده ضربه

صلاح کننده ضربه (Impact modifier)