تأخیر انداز شعله بر پایه منیزیم هیدروکسید

تاخیر انداز شعله flame retardant