جاذب های UV در بسته بندی مواد غذایی

Packaging

 استفاده از جاذب های UV در بسته بندی یک روش موثر به منظور افزایش ماندگاری مواد غذایی می باشد. در استفاده از جاذب های UV این نکته باید در نظر گرفته شود که این مواد متناسب با نوع و برحسب آلی یا غیرآلی بودن خود می توانند طیف های مشخصی از نور را جذب نمایند. به همین جهت، در صورت نیاز به نگهداری بلند مدت مواد غذایی، بهترین روش افزودن ترکیبی از هر دو نوع، به فرمولاسیون بسته بندی پلیمری می باشد.

درباره نویسنده