نقش نوع چسب مورد استفاده در فیلم های لمینه بسته بندی، برکیفیت محصولات پروتئینی

بسته بندی گوشت

در بسته بندی مواد غذایی با فیلم های لمینه، شناخت تاثیر نوع چسب مورد استفاده در بسته بندی بر کیفیت محصول غذایی، امری ضروری می باشد. گزارش شده است که استفاده از چسب هایی با حلال استون، در فیلم های لمینه محصولات پروتئینی، سبب می گردد که ناخالصی های فرار مسیتیل اکسید (Mesityl Oxide) که معمولا در استون وجود دارند، با هیدروژن سولفید (Hydrogen Sulfide) موجود در برخی محصولات پروتئینی واکنش داده و سبب ایجاد یک بوی شدید و بسیار زننده گردد که کیفیت محصول بسته بندی شده را کاملا تحت تاثیر قرار می دهد.