خطوط تولید موجود

سیستم های اعمال چسب سرد

مکانیزم این دستگاه ها، حل کردن چسب در حلال است و سپس با استفاده از تفنگ پاشش، چسب مورد نیاز با دوز کنترل شده اعمال می شود.

سیستم های اعمال چسب گرم

مکانیزم این دستگاه ها به این صورت است که ابتدا با استفاده از گرما، چسب مایع می‌شود و سپس دوز مورد نیاز با استفاده از تفنگ‌های پاشش اعمال می‌شود.

سیستم های دو جزئی